PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

Laatste nieuws
Er wordt aan een nieuwe website gewerkt! Naar verwachting zal deze rond begin januari in de lucht zijn. Tot die tijd zal deze website zo goed mogelijk worden onderhouden.
lees meer »

OBS De Posthoorn

Oostering 4

7933 PX Pesse

Telefoon: (0528) 241638

E-mail:
obsdeposthoorn@bijeen-hoogeveen.nl

Ouders als partner

Ouderbetrokkenheid

O.b.s. De Posthoorn ziet ouders als partners, als het gaat om de ontwikkeling van onze leerlingen. Ouders hebben verstand van hun kind, wij hebben verstand van onderwijs en samen kunnen we de goede dingen doen voor een ononderbroken ontwikkeling van onze leerlingen. De lijntjes zijn kort en samen houden we elkaar geïnformeerd over onze leerlingen. Sowieso tijdens geplande gespreksmomenten, maar ook tussen deze momenten door weten ouders en leerkrachten elkaar goed te vinden. Daarnaast proberen wij te variëren in de tijdstippen waarop ouderinloopmomenten/kijkmomenten georganiseerd worden, zodat elke ouder (overdag en/of 's avonds werkend) zo veel mogelijk in staat kan zijn om dan school te bezoeken. Er is een hoge mate van ouderbetrokkenheid op De Posthoorn en dat is iets waar wij heel erg blij mee zijn. 


Ouderparticipatie; vele handen maken licht werk!

Daarnaast vinden er op De Posthoorn geregeld activiteiten plaats, waarbij ouderhulp ontontbeerlijk is. Denk bijvoorbeeld aan het vervoer bij uitjes, het helpen bij het luizenpluizen of in onze bieb, het gezellig aankleden van onze school of het houden van toezicht op het plein als de leerlingen overblijven. Dit is maar een greep uit onze lijst met klussen waarbij ouders ons helpen!  Elk jaar ontvangen alle ouders een lijst waarop zij kunnen aangeven welke hulp zij (af en toe) kunnen bieden. En elk jaar blijkt ook weer hoe groot de ouderparticipatie is. De school wordt regelmatig bevolkt door verschillende ouders; we zijn laagdrempelig!

 

Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad. Dit is wettelijk zo geregeld. De MR overlegt met het bestuur en de directie over belangrijke schoolzaken. School legt verantwoording aan de MR. Bij vergaderingen maakt de MR gebruik van de haar toegekende rechten:

- informatierecht,

- adviesrecht,

- instemmingsrecht,

- recht op overleg,  

- initiatiefrecht. 

Welk recht er geldt, is mede afhankelijk of een MR-lid een ouderlid is, of een personeelslid.

Onze MR bestaat uit vier leden. Er wordt gewerkt aan de hand van een jaarplan. De MR stemt haar jaarplan af op het schooljaarplan en wordt jaarlijks bijgesteld. Over het algemeen worden er minimaal 6 openbare vergaderingen per jaar georganiseerd. U kunt als ouder komen meeluisteren naar wat daar wordt besproken. U kunt uw stem laten horen door zaken kenbaar te maken aan de MR-oudergeleding. 

Leden van onze MR:

Voorzitter (namens de ouders) Victor van Leeuwen
Lid (namens ouders) Renske ten Heuvel
Lid (namens leerkrachten) Rianne Rosendal
Lid (namens leerkrachten) Vincent Mennenga

 

Ouderraad (OR)

De Ouderraad is een groep actieve ouders ons helpen bij de praktische (regel)zaken van onze school. Onze ouderraad neemt het voortouw in tal van grotere activiteiten. Te denken valt dan aan hulp bij de organisatie van het Sinterklaasfeest, de Kerstviering en het ophalen van Oud Papier. 

Zonder deze actieve oudergroep zouden veel activiteiten niet, of in zeer uitgeklede versie kunnen plaatsvinden. 

De ouderraad, ook wel OR genoemd, bestaat uit 7 personen:

Voorzitter  Erik Vredeveld
Secretaris  Lydia Kamminga
Penningmeester  Seth Waninge
Lid  Kim Moes
Lid Lerry Jager
Lid Henk Wesseling
Lid Margaretha de Jong

Je neemt zitting in de ouderraad voor een periode van 3 jaar. Hierna kan iedereen zich verkiesbaar stellen. Dit gebeurt op de zakelijke ouderavond die 1x per jaar wordt gehouden. Op deze avond wordt ook verantwoording afgelegd over de financiële middelen.

De OR houdt zich bezig met allerhande activiteiten, zoals:

  • Het ophalen van het oud papier, elke eerste zaterdag van de even maanden.
  • Sportdag
  • Sinterklaas
  • Kerstviering
  • Schoolreisjes/kamp
Mailen met de Ouderraad kan ook: or.deposthoorn@gmail.com