PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

Laatste nieuws
Er wordt aan een nieuwe website gewerkt! Naar verwachting zal deze rond begin januari in de lucht zijn. Tot die tijd zal deze website zo goed mogelijk worden onderhouden.
lees meer »

OBS De Posthoorn

Oostering 4

7933 PX Pesse

Telefoon: (0528) 241638

E-mail:
obsdeposthoorn@bijeen-hoogeveen.nl

Onze school

Openbare basisschool De Posthoorn is een kleinschalige basisschool in de kom van het dorp Pesse, gevestigd aan de Oostering 4. De school is op de huidige plaats officieel geopend op 1 december 1957. 


Missie o.b.s. De Posthoorn:

Wij willen onze leerlingen zo zelfredzaam mogelijk maken, zodat zij in de maatschappij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren.  


Visie: 

Wij willen dit bereiken door de volgende zaken:  

  • Het is onze overtuiging dat leerlingen alleen tot ontwikkeling komen als zij emotioneel vrij zijn. Daar werken wij planmatig aan met behulp van de methodiek Sociaal Emotioneel Leren (SEL) van Kees van Overveld 

  • Er is op school veel tijd en aandacht voor het leren van basisvaardigheden (taal, lezen, schrijven, rekenen), omdat deze voorwaardelijk zijn voor zelfstandigheid. Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen.  

  • Als openbare basisschool bieden we onze lessen niet vanuit een bepaalde religie of levensovertuiging aan. Wel willen we onze leerlingen veel leren over de wereld om hen heen. Door verbanden te leggen tussen heden en verleden, wereldoriëntatie op een goede manier te verzorgen en onze leerlingen een onderzoekende- en kritische houding aan te leren, leren onze leerlingen om zelf na te denken over de wereld. Zij krijgen kennis van en respect voor hun omgeving en de verschillende levensovertuigingen en religies in onze multiculturele maatschappij.  

  • Behalve kennis en sociaal emotionele ontwikkeling vinden wij het aanleren van vaardigheden om te leren leren cruciaal. Wij stimuleren het nemen van eigenaarschap van leerlingen op hun werk en hun handelen. Dit willen we bereiken door leerlingen hun eigen doelen te laten stellen, keuzes te geven in hoe zij die doelen kunnen willen bereiken en ze hun eigen proces te leren plannen, controleren, evalueren en daarop te reflecteren.  

 

Hoe willen we dat doen de komende jaren? 

  • Afstemming en scholing van leerkrachten over wat executieve functies zijn en hoe deze verder ontwikkeld kunnen worden bij leerlingen.  

  • Een visie ontwikkelen met betrekking tot spelend leren, bewegend leren en buiten leren. 

  • Leerlingen ruimte geven om eigen keuzes te kunnen maken. 

  • Het ontwikkelen van een visie op kind gesprekken in relatie tot het creëren van eigenaarschap. Hoe willen we dat planmatig gaan aanpakken? 

  • Hier achteraan volgt een visiediscussie over het wel/niet gaan werken met portfolio’s.  

  • Parallel aan deze ontwikkelingen is het stellen van de vraag hoe we ouders hierin meenemen. 

 

In en rondom de school

Naast het vergrote kleuterlokaal met een aangrenzend speellokaal, heeft de school 3 groepslokalen waar de lessen worden verzorgd. Vanaf groep 1 is elk lokaal voorzien van een digibord. Er is 1 lokaal 'over, dit is het zogenaamde 'overblijflokaal.' In dit lokaal worden veelal gastlessen verzorgd, of is er plaats voor een wat grotere groep leerlingen wanneer deze gesplitst les krijgt

Voor de leerkrachten is er een personeelsruimte en een kleine keuken. Er is een aparte ruimte voor de Intern Begeleider. De directie heeft de beschikking over een directiekamer. . 

De school heeft de beschikking over verschillende laptops en/of chromebooks, waar de leerlingen veel gebruik van maken. Op de gang zijn 2 werkplekken ingericht (bij groep 5-6 en 7-8), waardoor er keuze is in de plaats waar leerlingen hun lesstof mogen/kunnen verwerken. Uiteraard in overleg met de leerkracht. Naast groep 3-4 is een deel van de gang ingericht om lessen te kunnen volgen als deze groep gesplitst is. 

Rondom de school is het terrein goed afgebakend en overzichtelijk. Er is een groot plein, een grasveld en een pannakooi waar gespeeld kan worden. Er staan speeltoestellen en een theatertribune. Deze blauwe theatertribune heeft zijn beste tijd echter gehad en zal binnenkort worden vervangen voor een nieuw exemplaar. Naar verwachting zal dat begin schooljaar 2019-2020 zijn. 


Bij de school is een oversteekplaats, waarbij oversteekbrigadiers (hulpouders) leerlingen begeleiden bij het oversteken tussen de middag en na schooltijd. 

De gymlessen vinden plaats in het nabij gelegen ontmoetingscentrum “De Wenning”. Vanaf schooljaar 2019-2020 zal ook groep 1-2 1x per week hier gymmen. 


Overblijven

Alle kinderen van onze school kunnen overblijven, maar dat is geen verplichting. Het overblijven kost niets, maar ouders worden wel ingeroosterd om af en toe mee te draaien tijdens het overblijven. De ouders van onze overblijfcommissie maken hiervoor een schema.


Voor- en naschoolse opvang

De voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door Kinderopvang “Het Erf", Hoogeveenseweg 43a. Het vervoer van en naar De Posthoorn is goed geregeld. https://www.kinderopvangheterf.nl/

 

Gezonde School

Onze school mag 2 vignetten van Gezonde School voeren, te weten Voeding en Bewegen&Sport. Als school vinden we het belangrijk om onze leerlingen een gezonde leefstijl aan te leren en om ouders mee te nemen in deze leefstijl. Elke groep heeft 2x per jaar smaaklessen, gericht op gezond leren eten. Steeds meer lessen worden al buiten gegeven door de leerkrachten. De komende schoolplanperiode (2019-2023) staat op de rol om een visie te ontwikkelen op buiten, bewegend en spelend leren en zullen we onze activiteiten daar ook nog meer op gaan aanpassen. 

Veel bewegingsacitviteiten in Pesse en in de regio van Pesse worden actief gepromoot via ons oudercommunicatiekanaal Parro. Ook geven we als team hierin zelf het goede voorbeeld, door bijvoorbeeld mee te doen aan het volleybaltoernooi van Bijeen, of mee te lopen met de Pesserrun.