PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

Laatste nieuws
Er wordt aan een nieuwe website gewerkt! Naar verwachting zal deze rond begin januari in de lucht zijn. Tot die tijd zal deze website zo goed mogelijk worden onderhouden.
lees meer »

OBS De Posthoorn

Oostering 4

7933 PX Pesse

Telefoon: (0528) 241638

E-mail:
obsdeposthoorn@bijeen-hoogeveen.nl

Schoolregels en gedragsverwachtingen

Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt een start gemaakt met het beschrijven van onze afspraken en procedures (voor onder andere gedrag) in een set van Kwaliteitskaarten volgens de ENIGMA-werkwijze. Dit is een aanpak die een professionele schoolstructuur bevordert. Het maken en invoeren van dit systeem van Kwaliteits- en Ambitiekaarten zal naar verwachting 2 tot 3 jaar in beslag gaan nemen en is verwerkt binnen de schoolplanperiode 2019-2023.

 

 

Welke gedragsregels worden er in de groep gehanteerd?

Voor alle groepen zijn de groepsafspraken op schrift gesteld en hangen duidelijk zichtbaar voor alle kinderen op de wand van het lokaal.

Daarnaast wordt er in alle groepen gewerkt met onze methode voor Sociaal Emotioneel Leren (Kwink). Vanuit Kwink gebruiken we in alle groepen de Kwinkwijzer. "Prettige groep, doe het samen!"

1. Ik weet wie ik ben!

2. Ik weet wat ik doe

3. Ik zie anderen

4 Ik ga goed met ze om

5. Ik kies voor een leuke en veilige groep!

 

 

 

 

Pleinafspraken in de pauzes en tijdens het overblijven: 

Gedrag:  

 • We gaan respectvol met elkaar om. Dit verwachten we van de kinderen naar elkaar en naar volwassenen toe.  

 • Elke vorm van fysiek en verbaal geweld keuren we af!  

 • We verwachten dat kinderen materialen gebruiken waarvoor ze gemaakt zijn. 

 • Positief gedrag wordt bekrachtigd; wat willen we wel zien? 

 • Kinderen willen zich gehoord voelen. Hoor- en wederhoor toepassen bij onenigheid. Vooral samen met kinderen kijken naar de EIGEN rol.  

 • Oplossen van onenigheden doen we als volgt:    

 1. Kinderen laten kijken naar hun eigen gedrag en wat zij hebben gedaan waardoor de onenigheid heeft kunnen ontstaan. Indien nodig excuses laten aanbieden 

 1. Kind gedrag laten bedenken hoe hij/zij het in de toekomst wél gaat doen 

 1. Kind aan de ander laten vragen: “Hoe kan ik het goedmaken?” Het is een check of de onenigheid echt is opgelost. 

Eten en drinken:  

 • Alle kinderen eten in de klas, samen met de leerkracht tussen 12.00-12.15 uur. Daarna gaan zij naar buiten.  

 • Groep 1-2 leerlingen krijgen (indien nodig) iets langer de tijd, echter om 12.30 uur moeten zij ook allemaal naar buiten. 

Op het plein/veld: 

 • Alleen de kinderen van groep 5 tot en met 8 mogen tijdens het overblijven in de pannakooi en op de bandenschommels. (Groep 3 en 4 krijgt volgens rooster wel gelegenheid voor het spelen in de pannakooi, in de kleine pauzes, o.l.v. de groepsleerkrachten).   

 • Leerlingen van groep 3 tot en met 8 mogen spelen op het “grasvoetbalveld’. Voor dit voetbalveld geldt dat wanneer er (te) veel leerlingen spelen, de oudere leerlinen (groep 5 t/m 8) voorrang krijgen boven de jongere leerlingen (groep 3-4). Dit is ter beoordeling van de pleinwacht. 

 • Alle kinderen mogen in de Taaltuin en in de zandbak spelen. Voor de zandbak geldt dat wanneer er (te) veel kinderen spelen, de jongere kinderen (t/m groep 4) voorrang krijgen boven de oudere leerlingen (vanaf groep 5). Dit is ter beoordeling van de pleinwacht. 

 • Graven mogen leerlingen alleen in de zandbak op het plein. 

 • In de verschillende verzamelbakken in de school staan spullen die tijdens het spelen gebruikt mogen worden. De spullen uit de berging (kleuters) worden niet gebruikt tijdens het overblijven en/of in de kleine pauze.  

 • Beperkt spelen in de bosjes is mogelijk. Dit mag in het bosje aan de kant van groep 1-2 (achter de schommels), voor spelletjes als verstoppertje of het zoeken van beestjes. De pleinwacht ziet hierop toe. Op andere plaatsen wordt het niet toegestaan om in de bosjes te spelen. 

 • Als een kind naar de wc wil, moet hij/zij dat even komen melden bij de pleinwacht. En afmelden als hij/zij weer buiten is. 

 • Vanaf 12.45 uur komt een leerkracht op het plein erbij; er komen immers ook meer kinderen op het plein (die wel thuis hebben gegeten).  

Slecht weer: 

 • Bij slecht weer blijven de kinderen binnen. De “regenbel” klinkt dan 3x…  

 • De kinderen mogen spelen in de lokalen. Groep 1-2 blijft in het eigen lokaal.  

 • Kinderen van groep 3 tot en met 8 hoeven niet per se in/bij hun eigen lokaal te zijn. Als een kind kiest voor een bepaalde plaats om te spelen, blijft hij/zij daar ook in de pauze. U loopt dan “pleintoezicht” in de lokalen. De kinderen krijgen van de leerkracht instructies met welke materialen zij kunnen/mogen spelen. Veelal zullen dit gezelschapsspelletjes zijn en/of bijvoorbeeld kleurplaten. Ook lezen is natuurlijk prima!  

 • De kinderen van groep 1 tot en met 6 gebruiken geen tablets, telefoons, chromebooks of andere digitale zaken. 

 • Leerlingen van groep 7 en 8 krijgen wat meer vrijheidde leerlingen die deze verantwoordelijkheid aankunnen, krijgen hiervoor instructies van de eigen leerkracht(en). De betreffende leerlingen van groep 7 en 8 mogen alleen in hun eigen groep wél een spelletje op de chromebook spelen.