PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

Laatste nieuws
Er wordt aan een nieuwe website gewerkt! Naar verwachting zal deze rond begin januari in de lucht zijn. Tot die tijd zal deze website zo goed mogelijk worden onderhouden.
lees meer »

OBS De Posthoorn

Oostering 4

7933 PX Pesse

Telefoon: (0528) 241638

E-mail:
obsdeposthoorn@bijeen-hoogeveen.nl

Ons onderwijs

Onze school is een school van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Bijeen Hoogeveen. Dat betekent dat de beginselen van openbaar onderwijs door ons in woord en daad worden uitgedragen: voor ieder kind bereikbaar en beschikbaar, actieve pluriformiteit, openheid en respect, geen discriminatie en geweld. Als openbare school bieden wij onze lessen niet vanuit een bepaalde religie of levensovertuiging aan. 

Kenmerkend voor onze school is vooral:
Kleinschalig onderwijs veel aandacht voor het individu, normen en waarden, veel aandacht voor sociale emotionele ontwikkeling, goede scores op eindtoets, relatief hoge uitstroom VO.

In de praktijk

In de groepen 1 en 2 werken we rondom wisselende thema’s.
Dat betekent dat we uitgaan van praktische leersituaties, waarbij de kinderen geprikkeld worden tot leeractiviteiten met een rijk gevarieerd aanbod. Een leerkracht volgt een kind nauwlettend. Niet elk kind doet hetzelfde. In de praktijk uit zich dat in thema’s en diverse wisselende hoeken.

In de groepen 1 en 2 werken we met planborden. De kinderen kiezen zelf een activiteit. Daarnaast wordt er ook gewerkt met weektaken.

Vanaf groep 3 begint het meer 'schoolse' leren. We proberen waar dat mogelijk is tegemoet te komen aan de behoefte van (jonge) leerlingen om bewegend- en buiten te leren. 

Er wordt gewerkt vanuit het leerstofjaarklassensysteem. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen. Voor taal, lezen en rekenen wordt een model van Directe Instructie gebruikt om de leerstof over te brengen. Door goed te differentiëren in zowel de instructie als de verwerking, worden onze leerlingen passend worden begeleid door de leerkrachten. Bij de wereldoriënterende vakken is meer ruimte voor onderzoekend- en ontdekkend leren. 

Naast het zelfstandig werken wordt er ook gewerkt met behulp van werkvormen van coöperatief leren. Dit begint al in groep 1 en loopt door tot en met groep 8. Kinderen leren op gestructureerde wijze om functioneel samen te werken met tweetallen of viertallen. Samenwerken is een belangrijke 21e eeuwse vaardigheid. 

 

Meerbegaafdheid

Uitdagend aanbod voor begaafde leerlingen op de BIJEEN- scholen aan de hand van de 21e eeuwse vaardigheden. Klik hier voorr meer informatie.

 

 

Bewegingsondersteuning en MRT

Op school leren onze leerlingen ook een gezonde leefstijl en een gezond beweegpatroon aan. Dit gaat niet altijd vanzelf en we volgen onze leerlingen hier dan ook goed in. Als de motorische ontwikkeling van een leerling wat moeilijker gaat, kunnen we hiervoor de expertise van onze sportfunctionaris Stefan Freriks vragen. Hij komt dan in de groep meekijken met de (vak)leerkracht. Indien nodig wordt er motorische remedial teaching aangeboden en hij kan adviezen geven waarmee ouders  thuis ook weer mee aan de slag kunnen. Deze zogenaamde MRT wordt ook verzorgd door de sportfunctionaris.

 

Passend onderwijs en schoolondersteuningsprofiel

 Op obs De Posthoorn streven we ernaar om Passend Onderwijs te bieden aan elke leerling. Er is al veel expertise in huis. Te denken valt dan aan bijvoorbeeld een spelbegeleider, taalspecialist, rekencoördinator of gedragsspecialist. Ook is er een Interne Begeleider, wiens taak het is om de kwaliteitszorg op school te bewaken en alle zorgvragen van onze leerlingen te coördineren. De Interne Begeleider er is 1 dag per week werkzaam bij ons. Er is een goede samenwerking met veel externe partners, waardoor we heel veel leerlingen van goed passend onderwijs kunnen voorzien. En daar zijn we trots op!  Als u uw kind bij ons aanmeldt, hebben wij als school zorgplicht. In de meeste gevallen kan uw kind hier gewoon ingeschreven worden en zijn/haar schoolloopbaan starten of vervolgen.

Er zijn wel grenzen aan de (hoeveelheid) zorg die wij kunnen bieden. Vaak is er aanvullend onderzoek nodig om in kaart te brengen wat er dan nodig is om dat wel te kunnen bieden. In sommige situaties kan het voorkomen dat er extra zorg nodig is, die wij niet zelf kunnen bieden en die ingehuurd zal moeten worden. En soms is een andere school een beter passende plek voor uw kind. Uiteraard gaan wij dan samen met u en onze partners binnen ons Samenwerkingsverband op zoek naar die benodigde aanvullende zorg en/of een andere passende plek. Dat kan bestaan uit een deel ambulante begeleiding. Of een plaats op een andere school binnen stichting Bijeen, maar ook een van onze partnerscholen in de regio Hoogeveen die niet onder onze stichting vallen.

Om in kaart te brengen waar wij tegen de grenzen van ons kunnen aanlopen, maken wij gebruik van een schoolondersteuningsprofiel. Deze wordt 2x per jaar ingevuld en aangepast. Groepsgrootte in combinatie met de hoeveelheid zorg in een groep wordt daar ingevoerd. Hieruit volgt een diversitieitsquotiënt. Dit zegt iets over de zorgzwaarte van een groep. Het document dat hier is terug te vinden geeft een beeld van de hoeveelheid zorg en de verdeling daarvan over onze groepen. In groepen waar de diversitieitsquotiënt boven de 1,5 is gekomen, wordt altijd besproken of er nog plaats is voor een extra leerling. Soms komen we dan tot de conclusie dat er grenzen bereikt zijn.

Er wordt ook een grens bereikt als er sprake is van benodigde (specialistische) zorg die hier op school niet (in voldoende mate) geleverd kan worden. Ook al is er in een groep op basis van het schoolondersteuningsprofiel dan "op papier" mogelijk nog wel ruimte; het onderwijs moet passend gemaakt kunnen worden bij de leerling. 

Klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel van obs de Poshoorn.